سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه گالری تصاویر کابران شیرترنیکس
 • شناسه : 1557
 • ۱۶ام آذر ۱۳۹۹
 • 290 بازدید
 • 3
 • 0 دانلود

افزونه گالری تصاویر کابران شیرترنیکس

توسط این افزونه می توانید گالری تصاویر برای کاربران سیستم شیرترانیکس ایجاد نمایید. به themes/*/html/settings_leftmenu.php رجوع کرده و کد زیر رو در اون قرار بدید : به system/languages/fa/inside/settings.php رجوع کرده و کد زیر رو بهش اضافه کنید : به inside.css قالبتون رجوع کرده و کد زیر رو اضافه کنید : به system/controllers/admin_editusers.php رجوع کرده و […]

توسط این افزونه می توانید گالری تصاویر برای کاربران سیستم شیرترانیکس ایجاد نمایید.

به themes/*/html/settings_leftmenu.php رجوع کرده و کد زیر رو در اون قرار بدید :

 <a href="<?= $C->SITE_URL ?>settings/gallery"><?= $this->lang('settings_menu_gallery') ?></a>

به system/languages/fa/inside/settings.php رجوع کرده و کد زیر رو بهش اضافه کنید :

      'settings_gallery' => 'ویرایش گالری تصاویر',
      'settings_menu_gallery'    => 'ویرایش گالری تصاویر',

به inside.css قالبتون رجوع کرده و کد زیر رو اضافه کنید :

.gallimage {
  float:right;
  background-color:white;
  border:1px solid #ccc;
  padding:4px;
  margin-top:4px;
  margin-right:0px;
  margin-bottom:10px;
}
.gallimage:hover {
  border:1px solid #5683af;
}
.gallimage img {
  border:0px;
  width:200px;
  height:200px;

}

به system/controllers/admin_editusers.php رجوع کرده و کد زیر رو بیابید :

$tabs  = array('profile', 'picture', 'rssfeeds');

کد زیر رو جایگزین کنید :

$tabs  = array('profile', 'picture', 'rssfeeds','gallery');

کد زیر رو پیدا کنید :

}

  $this->load_template('admin_editusers.php');

قبلش قرار بدید :

if( $D->tab == 'gallery' ) {

    $this->load_langfile('inside/global.php');
  $this->load_langfile('inside/settings.php');
  //$this->load_langfile('inside/gallery.php');

  $D->page_title  = $this->lang('settings_gallery', array('#SITE_TITLE#'=>$C->SITE_TITLE));
  require_once( $C->INCPATH.'helpers/func_images.php' );

  $D->submit  = FALSE;
  $D->error  = FALSE;
  $D->errmsg  = 'test';
  $D->err      = FALSE;
  $D->err_msg      = FALSE;
    $thisgalleryqrnum = $db2->query('SELECT user_img FROM user_gallery WHERE user_id="'.$D->user->id.'"');
    $thisgalleryqrnum2 = $db2->num_rows($thisgalleryqrnum);
    $D->thisgalleryqrnumecho = $thisgalleryqrnum2;

  $file_dir = $C->IMG_DIR."gallery";
if( isset($_FILES['bg']) && is_uploaded_file($_FILES['bg']['tmp_name']) ) {
  $D->submit  = TRUE;
    $dirrname = $file_dir."/".$_FILES['bg']['name'];
    $nameimg2 = $_FILES['bg']['name'];

    $arraytype2 = explode('.',$nameimg2);
    $countarray2 = count($arraytype2);
    $keyy2 = $countarray2-1;
    $lastonsor2 = $arraytype2[$keyy2];
    $arrayimg2 = array("jpg","jpeg","gif","png","bmp");

    list($w, $h, $tp) = getimagesize($_FILES['bg']['tmp_name']);

    if($D->thisgalleryqrnumecho==20){
    $D->error= TRUE;
      //$D->errmsgsizewh = 'بیشترین طول و عرض برای تصویر ۸۰۰*۶۰۰ است... لطفا تصحیح کنید';
      $D->errmsgnums = TRUE;
    }

    elseif( $w>800 || $h>600 ) {
      $D->error= TRUE;
      //$D->errmsgsizewh = 'بیشترین طول و عرض برای تصویر ۸۰۰*۶۰۰ است... لطفا تصحیح کنید';
      $D->errmsgsizewh = TRUE;

    }elseif(in_array($lastonsor2,$arrayimg2) && $_FILES['bg']['size']>1000000){
    $D->error  = TRUE;
    $D->errmsgsize = TRUE;
    $D->errmsgsizeshow = $_FILES['bg']['size']*.000001;

   }elseif(in_array($lastonsor2,$arrayimg2)){
    $nameimg22 = rand(0,100000)."-".time()."-".$D->user->username.".".$lastonsor2;
    $nameforup = $file_dir."/".$nameimg22;

    move_uploaded_file($_FILES['bg']['tmp_name'],$nameforup);

    $D->bg    = isset($_FILES['bg']['name']) ? trim($_FILES['bg']['name']) : '';

    $db2->query('INSERT user_gallery SET user_id="'.$D->user->id.'",user_img="'.$nameimg22.'"');
    $this->user->sess['LOGGED_USER']  = $this->network->get_user_by_id($this->user->id, TRUE);
    $this->user->info  = & $this->user->sess['LOGGED_USER'];
   //print_r($_FILES['bg']['width']);

  }else {
    $D->error  = TRUE;
      $D->errorfm  = TRUE;
    $D->errorfmshow = $lastonsor2;

  }

  }

  if( isset($_POST['sbm22']) ) {
    $D->submit  = TRUE;

  isset($_POST['delgl']);

   for($i=0;$i<count($_POST['delgl']);$i++){
   $thisgalleryqrnum2 = $db2->query('SELECT user_id FROM user_gallery WHERE user_img="'.$_POST['delgl'][$i].'"');
    $thisgalleryqrnum22 = $db2->num_rows($thisgalleryqrnum2);
    $D->thisgalleryqrnumecho2 = $thisgalleryqrnum22;
   if($D->thisgalleryqrnumecho2){

  $thisgalleryqr = $db2->query('DELETE FROM user_gallery WHERE user_img="'.$_POST['delgl'][$i].'"');
  // echo $_POST['delgl'][$i]."<br>";

    unlink($file_dir."/".$_POST['delgl'][$i]);
      }
      }
    }

  $thisgalleryqr = $db2->query('SELECT user_img FROM user_gallery WHERE user_id="'.$D->user->id.'"');

  while($thisusrimgobj = $db2->fetch_object($thisgalleryqr) ){

  $thisusrimgarr[] = $thisusrimgobj->user_img;

  }

$D->thisusrimg = $thisusrimgarr;

    }

به system/controllers/user.php رجوع کرده و کد زیر رو بیابید :

$tabs  = array('updates', 'info', 'coleagues', 'groups');

کد زیر رو جایگزین کنید :

$tabs  = array('updates', 'info', 'coleagues', 'groups','gallery');

کد زیر رو پیدا کنید :

$D->groups_title  = $this->lang($D->is_my_profile?'usr_groups_title_me':'usr_groups_title', array('#USERNAME#'=>$D->usr->username));

  }

کد زیر رو بعدش قرار بدید :

elseif($D->tab == 'gallery') {

    $thisgalleryqru = $db2->query('SELECT user_img FROM user_gallery WHERE user_id="'.$D->usr->id.'"');

  while($thisusrimgobju = $db2->fetch_object($thisgalleryqru) ){

  $thisusrimgarru[] = $thisusrimgobju->user_img;
}
  $D->thisusrimgu = $thisusrimgarru;
  }

به themes/*/html/admin_editusers.php رجوع کرده و کد زیر رو پیدا کنید :

<a href="<?= $C->SITE_URL?>admin/editusers/user:<?= $D->user->username?>/tab:rssfeeds"><b><?=$this->lang('admeditu_tab_rssfeeds') ?></b></a>

بعدش اضافه کنید :

<a href="<?= $C->SITE_URL?>admin/editusers/user:<?= $D->user->username?>/tab:gallery"><b>گالری</b></a>

کد زیر رو بیابید :

<?php } ?>

              <?php } ?>

            </div>
          </div>
<?php

  $this->load_template('footer.php');

?>

کد زیر رو جایگزینش کنید :

<?php }

elseif($D->submit) { ?>
              <?= okbox($this->lang('st_avatat_ok'), $this->lang('st_avatat_okmsg')) ?>
              <?php } elseif(isset($D->msg) && $D->msg=='deleted') { ?>
              <?= okbox($this->lang('st_avatat_ok'), $this->lang('st_avatat_okdelmsg')) ?>
              <?php } ?>

              <form method="post" action="<?= $C->SITE_URL ?>settings/gallery/" enctype="multipart/form-data">

        </form>    

                      <div><div>
                <h3>   گالری عکس <?= $D->user->username ?> (ظرفت باقا مانده <?= 20-$D->thisgalleryqrnumecho?> عکس دیگر)</h3>
                <a href="<?= $C->SITE_URL ?><?= $this->user->info->username ?>/tab:gallery">مشاهده گالری <?= $D->user->username ?></a>
              </div></div>
              <form method="post" action="">
              <div style="padding-top:8px;">
                          <div>
              <div>
                <div style="color:black;">
              <?php if($D->thisusrimg) { ?>
            <?php
            foreach($D->thisusrimg as $valueimg){
            ?>

          <div style="margin-right:200px;" >
      <?list($D->currw, $D->currh) = getimagesize($C->IMG_DIR.'gallery/'.$valueimg);

      ?>

<a href="javascript:;" onclick="flybox_open(<?echo $D->currw+34 ?>,<?= $D->currh+129 ?>,'<?= $valueimg ?>','<?= htmlspecialchars('<img src="'.$C->IMG_URL.'gallery/'.$valueimg.'" style="width:'.$D->currw.'px;height:'.$D->currh.'px;margin-top:5px;margin-left:5px;" alt="" /> <a target="_blank" href="'.$C->IMG_URL.'gallery/'.$valueimg.'">'.$valueimg.'</a>') ?>');"><img src="<?= $C->IMG_URL.'gallery/'.$valueimg; ?>"/></a>
<input type="checkbox" name="delgl[]" value="<?= $valueimg ?>" />

</div>

            <? }

            ?><br>

                    <input id="signin_submit2" type="submit" name="sbm22" value="حذف انتخاب شده ها" style="padding:4px; font-weight:bold;"/>

          <?php } else { ?>
          <? echo "این کاربر تصویری برای گالری خود تعیین نکرده است!!!";?>

          <?php } ?>
                </div>
              </div>
            </div>

            </div>

            </form>

                <?php } ?>

            </div>
          </div>
<?php

  $this->load_template('footer.php');

?>

به themes/*/HTML/User.php رجوع کنید و کد زیر رو پیدا کنید :

<a href="<?= userlink($D->usr->username)?>/tab:info"><b><?= $this->lang('usr_tab_info')?></b></a>

بعدش قرار بدید :

<a href="<?= userlink($D->usr->username) ?>/tab:gallery"><b>گالری</b></a>

کد زیر رو بیابید :

<?php } ?>
        </div>
        <div></div>
      </div>
    </div>
<?php

  $this->load_template('footer.php');

?>

کد زیر رو جایگزین کنید :

<?php }elseif( $D->tab == 'gallery' ) { ?>

                      <div><div>
                <h3>گالری عکس <?$D->usr->username?> </h3>

              </div></div>
              <form method="post" action="">
              <div style="padding-top:8px;">
                          <div>
              <div>
                <div style="color:black;">

        <?php if($D->thisusrimgu){ ?>
            <?php
            foreach($D->thisusrimgu as $valueimgu){
            ?>

      <?list($D->currw, $D->currh) = getimagesize($C->IMG_DIR.'gallery/'.$valueimgu);?>
<!---<a target ="_blank"href="<?= $C->IMG_URL.'gallery/'.$valueimgu; ?>" >
<img src="<?= $C->IMG_URL.'gallery/'.$valueimgu; ?>"/></a></span>
      -->      

<a href="javascript:;" onclick="flybox_open(<?= $D->currw+34 ?>,<?= $D->currh+129 ?>,'<?= $this->lang('st_avatar_current_pic_flybox') ?>','<?= htmlspecialchars('<img src="'.$C->IMG_URL.'gallery/'.$valueimgu.'" style="width:'.$D->currw.'px;height:'.$D->currh.'px;margin-top:5px;margin-left:5px;" alt="" /><a target="_blank" href="'.$C->IMG_URL.'gallery/'.$valueimg.'">'.$valueimg.'</a>') ?>');"><img src="<?= $C->IMG_URL.'gallery/'.$valueimgu; ?>"/></a>

            <? }

            ?>
            <br>

          <?php } else { ?>
          <? echo "این کاربر عکسی برای گالری خود قرار نداده است";?>

          <?php } ?>            

        </div>
              </div>
            </div>

            </div>

            </form>

        <?php }?>

        </div>
        <div></div>
      </div>
    </div>
<?php

  $this->load_template('footer.php');

?>

کد زیر را در جدول sql دیتابیس خود ایمپورت کنید :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user_gallery` (
 `id` int(32) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `user_id` int(32) NOT NULL,
 `user_img` varchar(255) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_persian_ci AUTO_INCREMENT=156 ;

یک بخش در این افزونه هست که آخرین تصاویر تمامی کاربران رو نشون میده به ادرس esmdomin.com/gallery

رایگان – خرید

برچسب: ،

نوشته های مشابه