سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » آخرین بازدیدکنندگان از پروفایل
 • شناسه : 1507
 • ۸ام شهریور ۱۳۹۹
 • 297 بازدید
 • 4
 • 0 دانلود

آخرین بازدیدکنندگان از پروفایل

آخرین بازدیدکنندگان از پروفایل شخص را توسط این افزونه در سایت شیرترانیکسی خود نمایش دهید. ۱- فایل ها را در پوشه مورد نظر ذخیره نمایید. ۲- کد زیر را در دیتابیس کپی کنید. ۳- فایل (system/controllers/user.php) را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید سپس بعد از آن کد زیر را قرار دهید. ۴- […]

آخرین بازدیدکنندگان از پروفایل شخص را توسط این افزونه در سایت شیرترانیکسی خود نمایش دهید.

۱- فایل ها را در پوشه مورد نظر ذخیره نمایید.
۲- کد زیر را در دیتابیس کپی کنید.

CREATE TABLE `users_profile_visits` (
 `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `visitor_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
 `visited_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
 `visit_date` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `visitor_visited` (`visitor_id`,`visited_id`)
);

۳- فایل (system/controllers/user.php) را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید

$D->tab	= 'updates';
if( $this->param('tab') && in_array($this->param('tab'), $tabs) ) {
	$D->tab	= $this->param('tab');
}

سپس بعد از آن کد زیر را قرار دهید.

if(!$D->is_my_profile && $this->user->is_logged){
	$db2->query('REPLACE INTO users_profile_visits SET visitor_id="'.$this->user->id.'", visited_id="'.$u->id.'", visit_date="'.time().'"');
}
$D->latest_visitors = array();
$r = $db2->query('SELECT visitor_id FROM users_profile_visits WHERE visited_id="'.$u->id.'" ORDER BY id DESC LIMIT 6');
while($v = $db2->fetch_object($r)){
	$tmpu = $this->network->get_user_by_id($v->visitor_id);
	if(!$tmpu){
		continue;
	}
	$D->latest_visitors[] = $tmpu;
}

۴- فایل (system/languages/fa/inside/user.php) را باز کنید و کد زیر را درون آن قرار دهید.

'usr_latest_visitor'=> 'آخرین بازدید کنندگان',

۵- فایل (system/languages/fa/inside/dashboard.php) را باز کنید و کد زیر را درون آن قرار دهید.

'usr_latest_visitor'=> 'آخرین بازدید کنندگان پروفایل',

۶- فایل (themes/*/html/user.php) را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید .

<div class="slimusergroup">
	<?php $i=0; foreach($D->some_followers as $u) { ?>
	<a href="<?= $C->SITE_URL ?><?= $u->username ?>" class="slimuser" title="<?= htmlspecialchars($u->username) ?>"><img src="<?= $C->IMG_URL ?>avatars/thumbs1/<?= $u->avatar ?>" alt="" /></a>
	<?php if(++$i==6) { break; } } ?>
</div>
<?php } ?>

۷- کد زیر را بعد از آن قرار دهید.

<?php if( count($D->latest_visitors) > 0 && !($D->tab=='coleagues'&&$D->filter=='followers') ) { ?>
<div class="ttl" style="margin-bottom:8px; margin-top:4px;">
	<div class="ttl2">
		<h3><?=$this->lang('usr_latest_visitor') ?></h3>
		<?php if( count($D->latest_visitors) > 6 ) { ?>
		<a href="<?= $C->SITE_URL ?><?= $D->usr->username ?>/tab:coleagues/filter:followers" class="ttlink"><?= $this->lang('usr_left_flw_more') ?></a>
		<? } ?>
	</div>
</div>
<div class="slimusergroup">
	<?php $i=0; foreach($D->latest_visitors as $u) { ?>
	<a href="<?= $C->SITE_URL ?><?= $u->username ?>" class="slimuser" title="<?= htmlspecialchars($u->username) ?>"><img src="<?= $C->IMG_URL ?>avatars/thumbs1/<?= $u->avatar ?>" alt="" /></a>
	<?php if(++$i==6) { break; } } ?>
</div>
<?php } ?>

*** در صورتی که اندازه تصاویر فرق داشت کد بالا را با توجه به کد قالب اصلی ویرایش کنید.

برنامه نویس : علی پورابوالحسن

رایگان – خرید

برچسب: ، ،

نوشته های مشابه