سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه موسیقی پروفایل شیرترانیکس
 • شناسه : 1381
 • ۲۹ام فروردین ۱۳۹۹
 • 568 بازدید
 • 6
 • 0 دانلود

افزونه موسیقی پروفایل شیرترانیکس

افزونه موسیقی پروفایل شیرترانیکس کد زیر را در دیتابیس خود ایمپورت کنید فایل settings_profile.php را از مسیر system/controllers باز کرده : کد زیر را پیدا کنید : بعد از آن کد زیر را اضافه کنید: کد زیر را در خط $tmphash پیدا کنید : در ادامه (بعد از آن) کد زیر را اضافه کنید: کد […]

افزونه موسیقی پروفایل شیرترانیکس

کد زیر را در دیتابیس خود ایمپورت کنید

ALTER TABLE users ADD bg_mp3 VARCHAR( 255 ) NOT NULL;

فایل settings_profile.php را از مسیر system/controllers باز کرده :
کد زیر را پیدا کنید :

$D->aboutme = $this->user->info->about_me;

بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:

$D->bg_mp3 = $this->user->info->bg_mp3;

کد زیر را در خط $tmphash پیدا کنید :

$u->gender.$u->about_me.

در ادامه (بعد از آن) کد زیر را اضافه کنید:

$u->bg_mp3.

کد زیر را پیدا کنید:

		
$D->aboutme = trim($_POST['aboutme']);

بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:

 
$D->bg_mp3 = trim($_POST['bg_mp3']);

در خط $db2->query کد زیر را پیدا کنید:

 
about_me="'.$db2->e($D->aboutme).'",

در ادامه (پس از آن) کد زیر را اضافه کنید:

 
 bg_mp3="'.$db2->e($D->bg_mp3).'",

فایل settings_profile.php را از مسیر themes/default/html باز کرده:
“انتخاب محل درج این کد در این فایل قابل تغییر است”
کد زیر را پیدا کنید:

 
 <td><textarea name="tags" class="setinp"><?= htmlspecialchars($D->tags) ?>

در پایین کد نامبرده کـد

</tr>

قرار دارد . بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:

 <tr> <td class="setparam"><div class="ttl"><div class="ttl2">
<h3>آدرس*دهی فایل صوتی برای پخش در پروفایل »</h3></div></div></td>
<td><div class="greygrad" style="margin-top:5px;"><div class="greygrad2"><div class="greygrad3">
<input type="text" name="bg_mp3" value="<?= htmlspecialchars($D->bg_mp3) ?>" id="setform" class="setinp" id="setform" dir="ltr" style="padding : 2px; margin: 3.5px 4px 0 0; font: 11px tahoma; width: 303px;" /> <h3 style="float: left; padding-left: 10px;">فرمت مجاز: MP3</h3>
 </div></div></div></td> </tr>

فایل user.php را از مسیر themes/default/html باز کرده:
کد زیر را پیدا کنید:

<div class="ttl" style="margin-bottom:3px;">

این کد در قالب پیش فرض در بخش بالایی کدها قرار دارد. قبل از آن کد زیر را اضافه کنید:

<? if(!empty($D->usr->bg_mp3)){ ?> <div class="ttl" style="margin-top:5px; margin-bottom:5px;">
 <div class="ttl2"> 
<object type="application/x-shockwave-flash" data="<?= $C->SITE_URL ?>i/swf/dewplayer.swf" width="200" height="20" style="margin: 4px 6px 0 0;" > <param name="movie" value="<?= $C->SITE_URL ?>i/swf/dewplayer.swf" /> <param name="bgcolor" value="#FCCAEC" /> <param name="FlashVars" value="mp3=<?= $D->usr->bg_mp3 ?>&loop=1&autoreplay=1&volume=100&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=20&loadingcolor=FCCAEC&bgcolor1=FCCAEC&bgcolor2=FCCAEC&slidercolor1=bfbfbf&slidercolor2=cccccc&sliderovercolor=595959&buttoncolor=696969&textcolor=5c5c5c" /> 
</object> </div> </div> <?php } ?>

فایل ها را ذخیره کنید.
حالا فایل swf برای اجرای موزیک) در مسیر i/swf/سایت خود انتقال دهید

دانلود فایل:

رایگان – خرید

برچسب:

نوشته های مشابه