سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه طراحی پروفایل پیشرفته شیرترانیکس
  • شناسه : 1213
  • ۲۰ام اسفند ۱۳۹۸
  • 367 بازدید
  • 11
  • 0 دانلود
  • آپدیت شد

افزونه طراحی پروفایل پیشرفته شیرترانیکس

توسط افزونه طراحی پروفایل پیشرفته شیرترانیکس می توانید امکان جدید طراحی پروفایل را برای کاربران فراهم کنید ۱٫ ابتدا فایل design.sql را در دیتابیس ایمپورت کنید ۲٫سپس فایلهای مشخص شده را آپلود کنید ۳٫ ابتدا به فایل html/settings_leftmenu.php رفته و کد زیر را در جای مناسب قرار دهید ۴٫ به فایل /classes/class_user.php رفته و اینو […]

توسط افزونه طراحی پروفایل پیشرفته شیرترانیکس می توانید امکان جدید طراحی پروفایل را برای کاربران فراهم کنید

۱٫ ابتدا فایل design.sql را در دیتابیس ایمپورت کنید
۲٫سپس فایلهای مشخص شده را آپلود کنید
۳٫ ابتدا به فایل html/settings_leftmenu.php رفته و کد زیر را در جای مناسب قرار دهید


<a href="<?= $C->SITE_URL ?>settings/design" class="<?= $this->request[1]=='design' ? 'onsidenav' : '' ?>">طراحی پروفایل</a>

۴٫ به فایل /classes/class_user.php رفته و اینو قبل از آخرین کروشه قرار بدین


///////////////////////////////
public function get_user_design($his_id){
if(empty($his_id)){return FALSE;}
$menu_repeat2 = array('در عرض و طول','تکرار نشود','در عرض','در طول');
$menu_move2 = array('ثابت','حرکت با اسکرول');
$menu_pos2 = array('پیشفرض','بالا راست','بالا چپ','پایین راست','پایین چپ','وسط راست','وسط چپ','بالا','پایین','وسط');
$repeat_r2 = array('','no-repeat','repeat-x','repeat-y');
$move_r2 = array('fixed','');
$pos_r2 = array('','top right','top left','bottom right','bottom left','center right','center left','top','bottom','center');
$all_desq = $this->db2->query('SELECT * FROM user_designer WHERE user_id="'.$his_id.'"');
$all_des = $this->db2->fetch_object($all_desq);
////
if(!empty($all_des)){
$repeat = $all_des->bg_repeat;
$move = $all_des->bg_move;
$pos = $all_des->bg_pos;
$bg_img = $all_des->bg_img;
$bg_color = $all_des->bg_color;
$bg_text = $all_des->bg_text;
$bg_link = $all_des->bg_link;
$bg_linkh = $all_des->bg_linkh;
$bl_color = $all_des->bl_color;
$bl_text = $all_des->bl_text;
$bg_text = $all_des->bg_text;
$be_show = $all_des->share;
$desiner_id = $all_des->user_id;
$bg_head = $all_des->bg_head;
$repeat2 = str_replace($repeat_r2 , $menu_repeat2,$repeat);
if(empty($repeat2)){
$repeat2 = $menu_repeat2[0];
}
$move2 = str_replace($move_r2 , $menu_move2,$move);
if(empty($move2)){
$move2 = $menu_move2[1];
}
$pos2 = str_replace($pos_r2 , $menu_pos2,$pos);
if(empty($pos2)){
$pos2 = $menu_pos2[0];
}
$design_get = array('user_id'=>$desiner_id,'share'=>$be_show,'bg_img'=>$bg_img,'bg_color'=>$bg_color,'bg_text'=>$bg_text,'bg_link'=>$bg_link,'bg_linkh'=>$bg_linkh,'bl_color'=>$bl_color,'bl_text'=>$bl_text,'repeat'=>$repeat2,'pos'=>$pos2,'move'=>$move2,'repeats'=>$repeat,'poss'=>$pos,'moves'=>$move,'head'=>$bg_head);
return $design_get;
}else{return false;}
}
//////////////////////////

به فایل html/user.php رفته و کد زیر را پیدا کنید


<?php $this->load_template('header.php'); ?>

سپس بعد از آن این کد را قرار بدهید


<? $desiq = $this->user->get_user_design($D->usr->id);
$D->bg_img = $desiq['bg_img'];
$D->repeat = $desiq['repeat'];
$D->move = $desiq['move'];
$D->bg_link = $desiq['bg_link'];
$D->bg_linkh = $desiq['bg_linkh'];
$D->bl_color = $desiq['bl_color'];
$D->pos = $desiq['pos'];
$D->repeats = $desiq['repeats'];
$D->moves = $desiq['moves'];
$D->poss = $desiq['poss'];
$D->bl_text = $desiq['bl_text'];
$D->share = $desiq['share'];
$D->bg_color = $desiq['bg_color'];
$D->bg_text = $desiq['bg_text'];
if(!empty($D->bg_img) || !empty($D->bg_color) || !empty($D->bg_text) || !empty($D->repeat)|| !empty($D->move) || !empty($D->pos) ){
$D->set_body = true;
}
?>
<? if($D->share == "u" || $D->share == "uv"){ ?>
<style type="text/css">
<?if ($D->set_body){ ?>
body{
<?if ($D->bg_text){ ?>
color: #<?= $D->bg_text?>;
<?php } ?>
<?if ($D->bg_color || $D->bg_img ){ ?>
background: <?= $D->bg_color ? '#'.$D->bg_color.'' : '#ffffff'?> <?= $D->bg_img ? "url('".$C->SITE_URL."i/designs/".$D->bg_img."') ".$D->poss." ".$D->repeats." ".$D->moves."" : "" ?> ;
<?php } ?>
<?php } ?>
<?if ($D->bg_link){ ?>
A{
color: #<?= $D->bg_link?>;
}
<?php } ?>
<?if ($D->bg_linkh){ ?>
A:hover{
color: #<?= $D->bg_linkh?>;
}
<?php } ?>
<?if ($D->bl_color || $D->bl_text ){ ?>
.ttl {
<?if ( $D->bl_text ){ ?>
color : #<?= $D->bl_text?>;
<? } ?>
<?if ($D->bl_color ){ ?>
background: <?= $D->bl_color ? '#'.$D->bl_color.'' : "#F2F2F2" ?> url('<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME?>/imgs/top_ttl.gif') repeat-x ;
<? } ?>
}
<?php } ?>
</style>
<?php } ?>

فایل زیر را دانلود نمایید و در هاست خود آپلود نمایید.

رایگان – خرید

انتشار : گپ فارسی

برچسب:

نوشته های مشابه