سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه پروفایل خصوصی شیرترانیکس
  • شناسه : 1441
  • ۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۹
  • 407 بازدید
  • 6
  • 0 دانلود

افزونه پروفایل خصوصی شیرترانیکس

توسط افزونه پروفایل خصوصی شیرترانیکس می تونید پروفایل خودتون رو خصوصی کنید و با دنبال کردن کاربر قابلیت نمایش خواهد داشت. ۱٫ به (System/Controllers/User.php) رفته کد زیر را بیابید : کد زیر را قبل از کد بالا قرار دهید : ۲٫ به (System/Controllers/settings_system.php) رفته کد زیر را بیابید : کد زیر را بعد از کد […]

توسط افزونه پروفایل خصوصی شیرترانیکس می تونید پروفایل خودتون رو خصوصی کنید و با دنبال کردن کاربر قابلیت نمایش خواهد داشت.

۱٫ به (System/Controllers/User.php) رفته کد زیر را بیابید :

	$this->load_template('user.php');

کد زیر را قبل از کد بالا قرار دهید :

	$db2->query('SELECT viewprivacy FROM users WHERE id="'.$u->id.'" LIMIT 1');
	if($tmp = $db->fetch_object()) {
			$D->privacy_view = $tmp->viewprivacy;
	}
		$db2->query('SELECT frndlist_privacy FROM users WHERE id="'.$u->id.'" LIMIT 1');
	if($tmp = $db->fetch_object()) {
			$D->frndlist_privacy = $tmp->frndlist_privacy;
	}

۲٫ به (System/Controllers/settings_system.php) رفته کد زیر را بیابید :

$D->cmnts_xp	= intval($this->user->info->comments_expanded);

کد زیر را بعد از کد بالا قرار دهید :

	$D->frndlist_privacy		= $this->user->info->frndlist_privacy;
	$D->privacy_view		= $this->user->info->viewprivacy;
	$u	= $this->user->info;
	$tmphash	= md5($u->frndlist_privacy.$u->viewprivacy);

۳٫ به (System/Controllers/settings_system.php) رفته کد زیر را بیابید :

	$D->submit	= TRUE;
	

کد زیر را بعد از کد بالا قرار دهید :

		$D->privacy_view		= isset($_POST['privacy_view']) ? trim($_POST['privacy_view']) : '';
		$D->frndlist_privacy		= isset($_POST['frndlist_privacy']) ? trim($_POST['frndlist_privacy']) : '';
		if( $D->privacy_view!='Public' && $D->privacy_view!='Private' ) {
			$D->privacy_view	= '';
		}
		if( $D->frndlist_privacy!='Public' && $D->frndlist_privacy!='Private' ) {
			$D->frndlist_privacy	= '';
		}
		$db2->query('UPDATE users SET viewprivacy="'.$db2->e($D->privacy_view).'", frndlist_privacy="'.$db2->e($D->frndlist_privacy).'" WHERE id="'.$this->user->id.'" LIMIT 1');
		$this->user->sess['LOGGED_USER']	= $this->network->get_user_by_id($this->user->id, TRUE);
		$this->user->info	= & $this->user->sess['LOGGED_USER'];
		$u	= $this->user->info;
		$tmphash2	= md5($u->frndlist_privacy.$u->viewprivacy);

۴٫ کد زیر را به (System/Languages/fa/insid/Settings.php) اضافه کنید :

	'settings_profile_privacy_ttl'	=>	'وضعیت پروفایل:',
		'st_private_user_pub'	=>	'<b>عمومی</b>: در معرض دیدِ کاربرانِ عضو، مهمان و موتورهای جستجو',
		'st_private_user_priv'	=>	'<b>خصوصی</b>: نمایش برای کاربرانِ دنبال کننده',
		'settings_fl_privacy_ttl'	=>	'لیست دوستان:',
		'settings_fl_public'	=>	'نمایش بصورت عمومی',
		'settings_fl_private'	=>	'نمایش به کاربران دنبال کننده',
		

۵٫ کد زیر را در sql خود ایمپورت کنید :

ALTER TABLE `users` ADD `viewprivacy` ENUM( 'Public', 'Private' ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL ;
ALTER TABLE `users` ADD `frndlist_privacy` ENUM( 'Public', 'Private' ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL ;
ALTER TABLE `users` ADD `online_privacy` ENUM( 'Public', 'Private' ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL ;
ALTER TABLE `users` ADD `birthdate_shown` ENUM( 'Public', 'Private' ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL ;
ALTER TABLE `users` ADD `comet_shown` ENUM( 'Public', 'Private' ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL ;

۶٫ به (Themes/*/HTML/Settings_system.php) رفته کد زیر را بیابید :

<?php if( count($D->menu_timezones) > 0 ) { ?>

قبل از کد بالا کد زیر را قرار دهید :

		<tr>
			<td class="setparam" valign="top"><?= $this->lang('settings_profile_privacy_ttl') ?></td>
			<td>
			<label><input type="radio" name="privacy_view" value="Public" <?= $D->privacy_view=='Public'?'checked="checked"':'' ?> /> <span style="margin-left:15px;"><?= $this->lang('st_private_user_pub') ?></span></label>
			<label><input type="radio" name="privacy_view" value="Private" <?= $D->privacy_view=='Private'?'checked="checked"':'' ?> /> <span><?= $this->lang('st_private_user_priv') ?></span></label>
			</td>
		</tr>
			<tr>
			<td class="setparam" valign="top"><?= $this->lang('settings_fl_privacy_ttl') ?></td>
			<td>
			<input type="radio" name="frndlist_privacy" value="Public" <?= $D->frndlist_privacy=='Public'?'checked="checked"':'' ?> /> <span style="margin-left:15px;"><?= $this->lang('settings_fl_public') ?></span><input type="radio" name="frndlist_privacy" value="Private" <?= $D->frndlist_privacy=='Private'?'checked="checked"':'' ?> /> <span><?= $this->lang('settings_fl_private') ?></span>
			</td>
		</tr>

۷٫ کد زیر را به Themes/*/CSS/Inside.css اضافه کنید :

	#privacy-mod {
		border:5px solid #ae1500;
		margin: 40px 320px 5px 25px;
		width:450px;
		background: #ffeeac url('../imgs/privacy_mod.png') no-repeat right;
		color: #000;
		-webkit-border-radius:10px;
		-moz-border-radius:10px;
		border-radius:10px;
		direction: rtl;
		padding: 10px;
	}

۸٫ کد زیر را به (System/Languages/Fa/Inside/User.php) اضافه کنید :

	'privacy_profile_ttl'	=>	'پروفایل این کاربر خصوصی است.',
		'privacy_profile_txt'	=>	'مشاهده‌ی پروفایل توسط دنبال‌کنندگان مقدور می‌باشد.',
		'privacy_fl_ttl'	=>	'لیستِ دوستان این کاربر خصوصی است.',
		'privacy_fl_txt'	=>	'مشاهده‌ی لیستِ دوستان توسط دنبال‌کنندگان مقدور می‌باشد.',

۹٫ فایل هارا در مسیر خود قرار دهید !

۱۰٫ تذکر : این افزونه ست شده با قالب دیفالت میباشد ست کردن آن با قالب های دیگر بر عهده شماست

رایگان – خرید

برچسب: ، ،

نوشته های مشابه