سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه شاید بشناسید شیرترانیکس
 • شناسه : 1429
 • ۲۴ام اردیبهشت ۱۳۹۹
 • 299 بازدید
 • 6

افزونه شاید بشناسید شیرترانیکس

توسط این افزونه برای کاربر در داشبورد به صورت رندوم تعدادی ازکاربران را نمایش و امکان دنبال کردن را فراهم می کند. در فایل system/controllers/dashboard کد زیر را بیابید : کد زیر را قبل از آن قرار دهید به داشبورد قالب رفته کد زیر را در هرکجا که دوست داشتید قرار بدید بعد برو تو […]

توسط این افزونه برای کاربر در داشبورد به صورت رندوم تعدادی ازکاربران را نمایش و امکان دنبال کردن را فراهم می کند.

در فایل system/controllers/dashboard کد زیر را بیابید :

	$this->load_template('dashboard.php');	

کد زیر را قبل از آن قرار دهید$who_to_follow_num=5; 
	$D->userw = array(); 
	$D->users = array();
	$D->who_to_follow = array();
	$x	= $db2->query('SELECT * FROM users_followed WHERE who="'.$this->user->id.'" order by id desc');
	while($y = $db2->fetch_object($x)) {
	if($this->user->id!=$y->whom){
	$D->userw[]=$y->whom;
	}
	}
	if(count($D->userw)>0){	
	for($i=0;$i<count($D->userw);$i++){
	$x	= $db2->query('SELECT * FROM users_followed WHERE who="'.$D->userw[$i].'"');
	while($y = $db2->fetch_object($x)) {
   	if($this->user->id!=$y->whom){
	$D->users[]=$y->whom;
   	}
	}
	}
	}
   	$D->users = array_diff($D->users,$D->userw);
	$D->users = array_unique($D->users);
	if(count($D->users)>0){
	foreach($D->users as $users){
	if(count($D->who_to_follow)>20){
	break;
	}
	$D->who_to_follow[]	= $this->network->get_user_by_id($users);
	}	
	$D->who_to_follow	= array_slice($D->who_to_follow, 0, $who_to_follow_num);
	shuffle($D->who_to_follow);
	}

به داشبورد قالب رفته کد زیر را در هرکجا که دوست داشتید قرار بدید

		
		
		
<div class="slimusergroup" style="margin-right:0px; margin-bottom:0px;">
<?php foreach($D->who_to_follow as $u) { ?>
<style>
.۱box {
  background-color: #E7FFCE;
  border: 1px solid #360;
	color:#060;
	font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  border-radius: 5px 5px 5px 5px;
  margin-bottom: 5px;
  padding: 5px;
}
.۲box {
  background-color: #FFE1E1;
  border: 1px solid #900;
	color:#C10000;
	font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
  border-radius: 5px 5px 5px 5px;
  margin-bottom: 5px;
  padding: 5px;

}	
</style>
<div id="<?= $u->username ?>" align="center" style="background-color:#FFF; border: 1px solid #779403; border-radius: 5px 5px 5px 5px; width:220px;">
<table width="220">
<tr height="50">
<td width="50">
<a href="<?= userlink($u->username) ?>" class="groupavatar" title="<?= htmlspecialchars($u->fullname) ?>"><img src="<?= $C->IMG_URL ?>avatars/thumbs1/<?= $u->avatar ?>" style="width:50px; height:50px;" /></a>
</td>
<td width="170">
<center>
<table>
<tr>
<center><font style="font-size:14px" face="Tahoma, Geneva, sans-serif" color="#003300"><?= str_cut($u->username,10) ?></font><br /><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" color="#89A38A" style="font-size:12px"><?= str_cut($u->fullname,20) ?><br /></font><font style="font-size:2px"> </font></center>
</tr>
<tr>
<table width="140">
<tr>
<td>
<a href="javascript:;" id="usr_followbtn_<?= $u->id ?>" onclick="user_follow('<?= $u->username ?>',this,'usr_unfollowbtn_<?= $u->id ?>','<?= addslashes($this->lang('msg_follow_user_on',array('#USERNAME#'=>$u->username))) ?>');" onfocus="this.blur();"><div align="center" style="background-color: #E7FFCE; border: 1px solid #360; color:#060;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size:11px; border-radius: 5px 5px 5px 5px; margin-bottom: 5px; width:70px;"><b>دنبال کردن</b></div></a>
</td>
<td>
<a href="javascript:;" onclick="visible('<?= $u->username ?>');"><div align="center" style="background-color: #FFDFE2; border: 1px solid #900; color:#C00;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size:11px; border-radius: 5px 5px 5px 5px; margin-bottom: 5px; width:70px;"><b>نمیشناسم</b></div></a>
</td>
</tr>
</table>
</tr>
</table></center>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<?php } ?>
برای دیدن افراد بیشتر ریفرش کنید (F5) ...
<br />
</div>
</div>

بعد برو تو js/inside.js و کد زیر رو پیدا کن:


function user_follow(username, thislink, unfollow_linkid, msg_after)
{
	var req = ajax_init(false);
	if( ! req ) { return; }
	req.onreadystatechange	= function() {
		if( req.readyState != 4 ) { return; }
		if( req.responseText != "OK" ) { return; }
		thislink.style.cursor	= "pointer";
		thislink.style.display	= "none";
		if(unfollow_linkid) {
			d.getElementById(unfollow_linkid).style.display	= "block";
		}
		if(msg_after) {
			slim_msgbox(msg_after);
		}
	}
	req.open("POST", siteurl+"ajax/follow/r:"+Math.round(Math.random()*1000), true);
	req.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
	req.send("type=on&username="+encodeURIComponent(username));
	thislink.style.cursor	= "wait";
}
		

و با این کد عوضش کنید:


function user_follow(username, thislink, unfollow_linkid, msg_after)
{
	var req = ajax_init(false);
	if( ! req ) { return; }
	req.onreadystatechange	= function() {
		if( req.readyState != 4 ) { return; }
		if( req.responseText != "OK" ) { return; }
		thislink.style.cursor	= "pointer";
		thislink.style.display	= "none";
		visible(username);
		if(unfollow_linkid) {
			d.getElementById(unfollow_linkid).style.display	= "block";
		}
		if(msg_after) {
			slim_msgbox(msg_after);
		}
	}
	req.open("POST", siteurl+"ajax/follow/r:"+Math.round(Math.random()*1000), true);
	req.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
	req.send("type=on&username="+encodeURIComponent(username));
	thislink.style.cursor	= "wait";
}
		

به heder.php قالب رفته و در تگ head کد زیر را قرار دهید

		
<script type="text/javascript">
			function visible(id) {
			var m = document.getElementById(id);
			if( m.style.display == 'none')
			m.style.display = 'block';
			else
			m.style.display = 'none';}
		</script>

برچسب: ، ،

نوشته های مشابه