سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه تلنگر شیرترانیکس
 • شناسه : 1420
 • ۲۲ام اردیبهشت ۱۳۹۹
 • 620 بازدید
 • 9
 • 0 دانلود

افزونه تلنگر شیرترانیکس

افزونه تلنگر یا poke برای شیرترانیکس ۱٫ فایل هایی را که در پوشه Files است را در هاست خود آپلود کنید ۲٫ کد زیر را در جدول sql دیتابی خود ایمپورت کنید : ۳٫ سپس فایل class_user.php را از پوشه system/classes باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید: ۴٫ سپس قبل از آن کدهای […]

افزونه تلنگر یا poke برای شیرترانیکس

۱٫ فایل هایی را که در پوشه Files است را در هاست خود آپلود کنید
۲٫ کد زیر را در جدول sql دیتابی خود ایمپورت کنید :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pokes` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `poker` int(10) unsigned NOT NULL,
 `poked` int(10) unsigned NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=212 ;
 

۳٫ سپس فایل class_user.php را از پوشه system/classes باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:

public function try_autologin()

۴٫ سپس قبل از آن کدهای زیر را قرار دهید :

public function poke($poked)
 		{
            if( ! $this->is_logged ) {
				return FALSE;
			}
			$ppoker = $this->db2->escape($this->id);
			$ppoked		= $this->db2->escape($poked);
			$this->db2->query('SELECT id FROM pokes WHERE poker="'.$ppoker.'" AND poked="'.$ppoked.'" LIMIT 1');
			if( $obj = $this->db2->fetch_object() ) {
				return FALSE;
			} else {
			$poker = $this->db2->escape($poked);
			$pokedd		= $this->db2->escape($this->id);
			$this->db2->query('SELECT id FROM pokes WHERE poker="'.$poker.'" AND poked="'.$pokedd.'" LIMIT 1');
			if( $obj = $this->db2->fetch_object() ) {
				$this->db2->query('DELETE FROM pokes WHERE poker="'.$poked.'" AND poked="'.$this->id.'" ');
                $this->db2->query('INSERT INTO pokes SET poker="'.$this->id.'", poked="'.$poked.'" ');
                return TRUE;
			} else {
            $this->db2->query('INSERT INTO pokes SET poker="'.$this->id.'", poked="'.$poked.'" ');
            return TRUE;
            }}
		}
		public function is_pokeable($poked)
 		{
            if( ! $this->is_logged ) {
				return FALSE;
			}
			$poker = $this->db2->escape($this->id);
			$poked		= $this->db2->escape($poked);
			$this->db2->query('SELECT id FROM pokes WHERE poker="'.$poker.'" AND poked="'.$poked.'" LIMIT 1');
			if( $obj = $this->db2->fetch_object() ) {
				return FALSE;
			} else {
            return TRUE;
            }
		}
		public function mypokes()
 		{
            if( ! $this->is_logged ) {
				return FALSE;
			}
         	$mypokes	= array();
         	$e	= $this->db2->query('SELECT poker FROM pokes WHERE poked="'.$this->id.'"');
         	while($tmp = $this->db2->fetch_object($e)) {
          		if($sdf = $this->network->get_user_by_id($tmp->poker)) {
       			$mypokes[]	= $sdf;
        		}
         	}
            if ( $mypokes ) {
            return $mypokes;
            } else {
            return FALSE;
            }
		}
		public function deletepoke($poker)
 		{
            if( ! $this->is_logged ) {
				return FALSE;
			}
            $e = $this->db2->query('DELETE FROM pokes WHERE poked="'.$this->id.'" AND poker="'.$poker.'"');
         	if ( ! $e ) {
            return FALSE;
            }else{
            return TRUE;
            }
		}

۵٫ به themes/your theme/js/inside.js رفته و کد زیر را به انتهای آن اضافه کنید :

	
	function profile_poke(user)
{
	var req = ajax_init(false);
	if( ! req ) { return; }	
    var thislink	= d.getElementById("poker");
	req.onreadystatechange	= function() {
		if( req.readyState != 4 ) { return; }
        if( req.responseText != "OK" ) { return; }
		thislink.style.cursor	= "pointer";
		thislink.style.display	= "none";
	}
	req.open("POST", siteurl+"ajax/poke/r:"+Math.round(Math.random()*1000), true);
	req.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
	req.send("user="+encodeURIComponent(user));
	thislink.style.cursor	= "wait";
}
function poke(user)
{
	var req = ajax_init(false);
	if( ! req ) { return; }	
	req.onreadystatechange	= function() {
		if( req.readyState != 4 ) { return; }
        if( req.responseText != "OK" ) { return; }
        pokes_ref() ;
	}
	req.open("POST", siteurl+"ajax/poke/r:"+Math.round(Math.random()*1000), true);
	req.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
	req.send("user="+encodeURIComponent(user));
}
function poke_delete(user) 
{
	var req = ajax_init(false);
	if( ! req ) { return; }
	req.onreadystatechange	= function() {
		if( req.readyState != 4 ) { return; }
        if( req.responseText != "OK" ) { return; }
        pokes_ref() ;
	}
	req.open("POST", siteurl+"ajax/delpoke/r:"+Math.round(Math.random()*1000), true);
	req.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
	req.send("user="+encodeURIComponent(user));
}
function pokes_ref() 
{
	var req = ajax_init(false);
	if( ! req ) { return; }
	req.onreadystatechange	= function() {
		if( req.readyState != 4 ) { return; }
		d.getElementById("poke").innerHTML	= req.responseText;
	}
	req.open("POST", siteurl+"ajax/pokerefresh/r:"+Math.round(Math.random()*1000), true);
	req.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
	req.send("");	
}	

۶٫ سپس در همون فولدر تم به فولدر html رفته و فایل dashboard.php را باز کنید و کد زیر را بیابید :

	
	<div id="home_right"> 

۷٫ کد زیر را بعد از آن قرار دهید :

	
	<?php if( $this->user->mypokes() ) { ?>
<style>
.red-box {
  background-color: #FFEAEF;
  border: 1px solid #F23000;
  border-radius: 5px 5px 5px 5px;
  margin-bottom: 5px;
  padding: 5px;
}
#desktop-img {
  float: right;
  margin: 1.5px 1px 0 4px;
  opacity: 1;
}
</style>
<div class="red-box">
<div style="padding-bottom: 3px;"><?= count($this->user->mypokes()) ?> کاربر به شما تلنگر زده است.</div>
<div id="poke">
<?php foreach ( $this->user->mypokes() as $u ) { ?>
<a href="<?= $C->SITE_URL ?><?= $u->username ?>"><b><?= $u->username ?> </b></a> <a href="javascript:;" onclick="poke('<?= $u->id ?>');"> (شما هم به او تلنگر بزنید)</a><a onclick="poke_delete('<?= $u->id ?>');" onfocus="this.blur();" href="javascript:;"><img id="desktop-img" src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/unfollowusr_hvr.gif"></a><br>
<?php } ?>
</div></div>
<?php } ?>		
	

۸٫ سپس در همین فولدر فایل user.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید :

	
<a href="javascript:;" id="usrpg_btn_unfollow" style="<?= $D->i_follow_him?'':'display:none' ?>" onclick="user_unfollow('<?= $D->usr->username ?>',this,'usrpg_btn_follow','<?= addslashes($this->lang('user_unfollow_confirm',array('#USERNAME#'=>$D->usr->username))) ?>','<?= addslashes($this->lang('msg_follow_user_off',array('#USERNAME#'=>$D->usr->username))) ?>');" class="um_unfollow" onfocus="this.blur();" onmouseover="userpage_top_tooltip(this.firstChild.innerHTML);" onmouseout="userpage_top_tooltip('');" title="<?= $this->lang('usr_toplnks_unfollow',array('#USERNAME#'=>$D->usr->fullname)) ?>"></a>
	

۹٫ سپس کد زیر را بعد از ان قرار دهید:

	
<?php $id = $D->usr->id; ?>	
	<?php if ( $this->user->is_pokeable($id) ) { ?>
<a id="poker" href="javascript:;" onclick="profile_poke('<?= $D->usr->id ?>');" class="um_poke" onfocus="this.blur();" onmouseover="userpage_top_tooltip(this.firstChild.innerHTML);" onmouseout="userpage_top_tooltip('');"><b>تلنگر زدن به <?= $D->usr->username ?></b></a><?php } ?>
	

۱۰٫ در آخر کار به فایل css/inside.css مراجعه کرده و کد زیر را در آن قرار دهید :

	
#usermenu a.um_poke {
	background-image:url('../imgs/um_poke.gif');
}	

دانلود فایل ها:

رایگان – خرید

برچسب: ،

نوشته های مشابه