سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه امتیاز کاربری کامل شیرترانیکس
 • شناسه : 1371
 • ۲۱ام فروردین ۱۳۹۹
 • 303 بازدید
 • 4

افزونه امتیاز کاربری کامل شیرترانیکس

توسط این افزونه به شبکه شیرترانیکس افزونه امتیاز کاربری را اضافه نمایید در یوزر قالب خودتون کد زیرو پیدا کنید: کد زیرو قبل از ان قرار دهید به فایل system/controllers/user.php رجوع کرده کد زیرو پیدا کنید کد زیرو قبل از ان قرار دهید

توسط این افزونه به شبکه شیرترانیکس افزونه امتیاز کاربری را اضافه نمایید

افزونه امتیاز کاربری کامل شیرترانیکس

در یوزر قالب خودتون کد زیرو پیدا کنید:

  <?php if( count($D->usr->tags)>0 ) { ?>

کد زیرو قبل از ان قرار دهید

  <div class="ttl" style="margin-top:5px; margin-bottom:5px;">
  <div class="ttl2">
  <h3>امتیازات این کاربر</h3>
  </div></div>
  <table>
  <tr>
  <td class="contactparam">مدیریت گروه ها :</td>
  <td class="contactvalue"><?php echo $num_mg = $D->tedadegorup ?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam">عضویت در گروه :</td>
  <td class="contactvalue"><?php echo $num_joing = $D->flowed_groupp ?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam">امتیاز داده شده :</td>
  <td class="contactvalue"><?php echo $num_liketo = $D->numlikethis; ?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam">امتیاز گرفته شده :</td>
  <td class="contactvalue"> <?php echo $num_likeof = $D->numlikegiven+0 ; ?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam">تعداد پست ها :</td>
  <td class="contactvalue"><?php echo $num_postme = $D->numpostthiss ; ?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam">دنبال شدگان :</td>
  <td class="contactvalue"><?php echo $num_floweer = $D->numflww;?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam">دنبال کنندگان :</td>
  <td class="contactvalue"><?php echo $num_flowedd = $D->numflwwdd;?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam">تعداد دیدگاه ها :</td>
  <td class="contactvalue"><?php echo $num_comm = $D->numcomment;?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam">تعداد بازنشر ها :</td>
  <td class="contactvalue"><?php echo $num_reshh = $D->numresh;?></td>
  </tr>
  <?php
  $numliketome = $num_likeof*0.5;
  $emtyaz_mg = $num_mg*1.0;
  $emtyaz_joing = $num_joing*0.5;
  $emtyaz_liketo = $num_liketo*0.5;
  $emtyaz_postme = $num_postme*1.0;
  $emtyaz_floweer = $num_floweer*0.4;
  $emtyaz_comm = $num_comm*0.8;
  $emtyaz_resh = $num_reshh*0.8;?>
  <tr>
  <td class="contactparam" >امتیاز کل :</td>
  <td class="contactvalue">
  <?echo $total_emtyaz = $numliketome+$emtyaz_mg+$emtyaz_joing+$emtyaz_liketo+$emtyaz_postme+$emtyaz_flow ​eer+$emtyaz_comm+$emtyaz_resh."<br>";?></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam">وضعیت :</td>
  <td class="contactvalue"><?php if(0 < $total_emtyaz && $total_emtyaz < 200){
  echo "تازه کار";
  }elseif(200 < $total_emtyaz && $total_emtyaz < 500){
  echo "داره راه میوفته";
  }elseif(500 < $total_emtyaz && $total_emtyaz < 900){
  echo "کمی فعال هست";
  }elseif(900 < $total_emtyaz && $total_emtyaz < 2000){
  echo "از فعال های شبکه";
  }elseif(2000 < $total_emtyaz && $total_emtyaz < 5000){
  echo "پیشرفت چشمگیری داشته";
  }elseif(5000 < $total_emtyaz && $total_emtyaz < 10000){
  echo "نباشه سایت تعطیله";
  }?>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam"></td>
  <td class="contactvalue"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="contactparam"></td>
  <td class="contactvalue"></td>
  </tr>
  </table>

به فایل system/controllers/user.php رجوع کرده کد زیرو پیدا کنید

  $this->load_template('user.php');

کد زیرو قبل از ان قرار دهید

  $emtga = $db2->query('SELECT user_id FROM `groups_admins` WHERE user_id='.$u->id.'');
  $D->tedadegorup = $db2->num_rows($emtga);
  $flowed_grouppselect = $db2->query('SELECT user_id FROM `groups_followed` WHERE user_id='.$u->id.'');
  $D->flowed_groupp = $db2->num_rows($flowed_grouppselect);
  $numlikethisselect = $db2->query('SELECT user_id FROM `post_likes` WHERE user_id='.$u->id.'');
  $D->numlikethis = $db2->num_rows($numlikethisselect);
  $selectidthis = $db2->query('SELECT id FROM `posts` WHERE user_id ='.$u->id.'');
  while($numidthis = $db2->fetch_object($selectidthis)){
  $pppp[] = $numidthis->id;  }
  for($i=0;$i<count($pppp);$i++){
  $selectpostgivenlike = $db2->query('SELECT post_id FROM `post_likes` WHERE post_id ='.$pppp[$i].'');
  $numpostgivenlike += $db2->num_rows($selectpostgivenlike);
  }
  $D->numlikegiven = $numpostgivenlike ;
  $selectidpostthis = $db2->query('SELECT id FROM `posts` WHERE user_id ='.$u->id.'');
  $numpostthis = $db2->num_rows($selectidpostthis);
  $D->numpostthiss = $numpostthis;
  $floweerss = $db2->query('SELECT who FROM `users_followed` WHERE who ='.$u->id.'');
  $numfloweers = $db2->num_rows($floweerss);
  $D->numflww = $numfloweers;
  $floweedd = $db2->query('SELECT who FROM `users_followed` WHERE whom ='.$u->id.'');
  $numfloweedd = $db2->num_rows($floweedd);
  $D->numflwwdd = $numfloweedd;
  $commentmee= $db2->query('SELECT user_id FROM `posts_comments` WHERE user_id ='.$u->id.'');
  $numcommentmee = $db2->num_rows($commentmee);
  $D->numcomment = $numcommentmee;
  $selectreshares= $db2->query('SELECT user_id FROM `posts_reshares` WHERE user_id ='.$u->id.'');
  $numresharess = $db2->num_rows($selectreshares);
  $D->numresh = $numresharess;

برچسب: ،

نوشته های مشابه