سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه کاور پروفایل شیرترانیکس
 • شناسه : 1337
 • ۵ام فروردین ۱۳۹۹
 • 292 بازدید
 • 6
 • 0 دانلود

افزونه کاور پروفایل شیرترانیکس

توسط این افزونه می توانید پروفایل کاربری را همانند شبکه فیس بوک نمایید. ۱- از فایل zip فایل sql.txt رو بازکنید و در قسمت sql <— phpmyadmin اجرا کنید. فایل ها را در پوشه مورد نظر ذخیره نمایید. ۲- ۲) فایل settings_leftmenu.php رو از قالب بازکنید و کدرو پیدا کنید: ۳- سپس بعد از آن […]

توسط این افزونه می توانید پروفایل کاربری را همانند شبکه فیس بوک نمایید.

۱- از فایل zip فایل sql.txt رو بازکنید و در قسمت sql <— phpmyadmin اجرا کنید. فایل ها را در پوشه مورد نظر ذخیره نمایید.
۲- ۲) فایل settings_leftmenu.php رو از قالب بازکنید و کدرو پیدا کنید:

<a href="<?= $C->SITE_URL ?>settings/avatar" class="<?= $this->request[1]=='avatar' ? 'onsidenav' : '' ?>"><?= $this->lang('settings_menu_avatar') ?></a>

۳- سپس بعد از آن کد زیر را قرار دهید.

<a href="<?= $C->SITE_URL ?>settings/cover" class="<?= $this->request[1]=='cover' ? 'onsidenav' : '' ?>">طراحی کاور</a>;

۴- ۳) فایل user.php از قالب رو بازکنیدو کدهای زیررو حذف کنید

<?php if($D->is_my_profile) { ?>
          
<div id="profileavatar"><a href="<?= $C->SITE_URL ?>settings/avatar"><img src="<?= $C->IMG_URL.'avatars/'.$D->usr->avatar ?>" alt="" border="0" /></a></div>

          <?php } else { ?>

<div id="profileavatar"><img src="<?= $C->IMG_URL.'avatars/'.$D->usr->avatar ?>" /></div>


<div style="background-image:url('<?= $C->
SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/post2_backgr.gif'); background-repeat:repeat-x;">

<div style="margin-top:7px; margin-right:7px; margin-left:7px; text-align:justify;"><?= htmlspecialchars($D->usr->about_me) ?>

</div>
</div>

          <?php } ?>

۵- و.


<h2><?= empty($D->usr->fullname) ? htmlspecialchars($D->usr->username) : htmlspecialchars($D->usr->fullname) ?></h2>

            <span><?= htmlspecialchars($D->usr->position) ?></span>	

۶- ف۴) این کدرو پیداکنید: .


<div id="usermenu">

۷- و با کد زیر جایگزین نمایید ()


<div id="usermenu" style="margin-top:40px;">

۸- این کدرو پیداکنید


<div id="profile_left">

۹- و با کد زیر جایگزین کنید


<div id="profile_left" style="margin-top:95px;">

پ.ن: مراحل ۴و۵ برای بهم ریختگی قالب هست که خودتون بهترین رو انجام بدین.
۱۰- این کد را بعد از کد بعدی قرار دهید*توجه :روی فیلد کلیک کنید و تمام کد را بردارید کد زیاد می باشد* .


<div class="profhead">

<div class="profhead_box">
<?php if( !empty($D->usr->cover) ) { ?>

<div style="width:925px; height:250px;padding:0px; margin:0px; background-image:url('<?= $C->SITE_URL ?>i/cover/<?= $D->usr->cover; ?>');"></div>

<?php } else { ?>

<div style="width:925px; height:250px;padding:0px; margin:0px; background-image:url('<?= $C->SITE_URL ?>i/cover/cover-nobck.gif');"></div>

<?php } ?>
</div>

 
<a class="avatarrrr" href="javascript:;" onclick="flybox_open(234,398,'<?= $D->usr->fullname?>','<img src="<?= $C->IMG_URL.'avatars/'.$D->usr->avatar ?>" style="margin-top:5px; padding-bottom: 5px;margin-left:5px;" alt="" />');">

<div class="avtarrr">
  <img class="shakeimage" src="<?= $C->IMG_URL.'avatars/'.$D->usr->avatar ?>" />
</div>

</a>
 

<div class="nprof_group">
<?php if(!empty($D->g_attached)){ ?>
  
<div id="somepic" >
    <?php $rtttt = 0; foreach($D->g_attached as $valueimgu){ $rtttt++;
    ?>
      <a href="javascript:;" onclick="flybox_open_att_image(<?= $valueimgu->data->size_preview[0] ?>, <?= $valueimgu->data->size_preview[1] ?>, '<?= $this->lang('post_atchimg_title') ?>', '<?= 'public_'.$valueimgu->post_id ?>'); return false;" class="gallimagef"><img src="<?= $C->IMG_URL ?>attachments/<?= $this->network->id ?>/<?= $valueimgu->data->file_thumbnail ?>" alt="<?= htmlspecialchars($valueimgu->data->title) ?>" style="width:85px; height:85px"/></a>
    <? if( $rtttt == 4){break;}} ?>
  </div>

<?php }else{ ?>
<img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/no_gallery.jpg" style="width:85px; height:85px"/>
<img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/no_gallery.jpg" style="width:85px; height:85px"/>
<img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/no_gallery.jpg" style="width:85px; height:85px"/>
<img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/no_gallery.jpg" style="width:85px; height:85px"/>
<?}?>
</div>

	

۱۱- کد بالا را بعد از این کد قرار دهید


<div id="profile">

۱۲- فایل inside.css رو بازکنید و کدزیررو اضافه کنید:.

.profhead_box{
  background-position: center center;
  background-repeat: repeat;
  height: 250px;
  margin-right: 7px;
margin-top:-8px;
  width: 925px;
}
.avatarrrr img{
text-align: center;
  -webkit-border-radius:10px;
  -moz-border-radius:10px;
  border-radius:10px;
 
}
.avatarrrr{
  right: 10px;
  text-align: center;
  top: 120px;
  position: absolute;
padding:5px;
  background:#ececec;
-moz-border-radius: 7px;
-webkit-border-radius: 7px;
border-radius: 7px;
}
.nprof_group {
  float:left;
  margin:5px -5px 0 4px;
}
.avtarrr{
  background:#ececec;
  background-image: url('');
  background-position: top center;
  background-repeat: no-repeat;
-moz-border-radius: 7px;
-webkit-border-radius: 7px;
border-radius: 7px;
  height: 230px;
  width: 200px;
padding:1px;
}
.shakeimage{
position:relative
}
.nprof_group img{
  float:left;
  margin:0 0 0 3px;
  border:1px solid #c8c8c8;
  padding: 2px;
  background-color: white;
  -webkit-transition: -webkit-transform .2s ease-in-out;
}
.nprof_group img:hover{
  -webkit-transform: scale(1.1);
}
.profhead {
  margin: -10 auto;
  position: relative;
  width: 99.7%;
height:365px;
background:#ececec;
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
margin-bottom:5px;
border:1px solid #cacaca;
}

۱۳- ) فایل system/controllers/user.php رو بازکنید و کدزیررو پیدا کنید

$this->load_template('user.php');		

۱۴- کد پایین را قبل کد بالا قرار دهید.

$D->thisusrimgu = array();
  $D->g_attached = array();
  if(empty($D->thisusrimgu)){
  if(!isset($not_in_ug2)) $not_in_ug2 = "";
  $r  = $this->db2->query('SELECT a.id, a.data , a.post_id FROM posts_attachments a LEFT JOIN posts p ON a.post_id=p.id WHERE p.user_id="'.$u->id.'" AND a.type="image" '.$not_in_ug2.' ORDER BY id DESC LIMIT 4');
        while($o = $this->db2->fetch_object($r)) {
          $o->data  = unserialize(stripslashes($o->data));
          $o->data->attachment_id  = $o->id;
          $D->g_attached[]  = $o;
        }
 
  }

۱۵- فایل system/languages/fa/inside/settings.php رو باز کنید و کدزیررو اضافه کنید:

'settings_cover_size'      => 'بیشترین طول و عرض برای کاور ۲۵۰*۹۲۵ است... لطفا تصحیح کنید ...',
        'settings_cover_ttl'      => 'کاور',
        'settings_cover_pagetitle'  => 'طراحی کاور شخصی - #SITE_TITLE#',
        'settings_cover_ttl2' => 'طراحی کاور » ',
        'settings_cover_ttl22' => 'نمونه های آماده کاور » ',
        'st_cover_current' => 'تصویرفعلی',
        'st_cover_change_bck' => 'آپلود',
        'st_cover_current_bck_flybox'  => 'تصویر فعلی',
        'st_cover_invalidformat'    => ' حجم مجاز) حداکثر ۱ مگابایت 
سایز مناسب) طول: ۹۲۵ پیکسل / عرض: ۲۵۰ پیکسل ',
        'st_cover_nok'        => 'نکته) شما می‌توانید ',
        'st_cover_del_konon'        => '  تصویر کنونی را حذف نمایید!',
        'st_cover_change_info'      => 'فرمت های قابل قبول : JPEG, GIF یا PNG ',
        'st_cover_uploadbtn' => 'آپلود / ذخیره',
        'st_cover_upload_or_delete'    => 'حذف',
        'st_cover_upload_delete_confirm'  => 'آیا میخواهید تصویر فعلی کاور را حذف کنید؟',
        'st_cover_ok'        => 'تمام',
        'st_cover_okmsg'        => 'کاور با موفقیت ذخیره شد ...',
        'st_cover_okdelmsg'      => 'تصویر کاور پروفایل حذف شده است ...',
        'st_cover_err'        => 'خطا',
        'st_cover_send'        => 'ارسال تصویر',
        'st_pbg_current' => 'تصویرفعلی',
        'st_pbg_change_bck' => 'آپلود',
        'st_pbg_current_bck_flybox'  => 'تصویر فعلی',
        'st_pbg_change_info'      => 'فرمت های قابل قبول : JPEG, GIF یا PNG ',
        'st_pbg_uploadbtn' => 'آپلود / ذخیره',
        'st_pbg_upload_or_delete'    => 'حذف',
        'st_pbg_upload_delete_confirm'  => 'آیا میخواهید تصویر فعلی پس زمینه را حذف کنید؟',
        'st_pbg_ok'        => 'تمام',
        'st_pbg_okmsg'        => 'با موفقیت ذخیره شد ...',
        'st_pbg_okdelmsg'      => 'تصویر با موفقیت حذف شد ...',
        'st_pbg_err'        => 'خطا',		
رایگان – خرید

برچسب:

نوشته های مشابه