سخنی بخوانید :

موقعیت شما : » افزونه اطلاعات کاربری پیشرفته شیرترانیکس
 • شناسه : 1281
 • ۲۹ام اسفند ۱۳۹۸
 • 597 بازدید
 • 14
 • 0 دانلود

افزونه اطلاعات کاربری پیشرفته شیرترانیکس

افزونه اطلاعات کاربری پیشرفته شیرترانیکس ۱٫ ابتدا فایل sql.sql را در دیتابیس ایمپورت کنید ۲٫سپس فایلهای مشخص شده را آپلود کنید ۳٫ ابتدا به فایل html/user.php رفته و این کد را پیدا کنید ۴٫ سپس کد را که پیدا کردین آن را حذف کرده و کد زیر را به جای ان قرار دهید: حالا بریم […]

افزونه اطلاعات کاربری پیشرفته شیرترانیکس

افزونه اطلاعات کاربری پیشرفته شیرترانیکس

۱٫ ابتدا فایل sql.sql را در دیتابیس ایمپورت کنید
۲٫سپس فایلهای مشخص شده را آپلود کنید
۳٫ ابتدا به فایل html/user.php رفته و این کد را پیدا کنید<table cellpadding="0" cellspacing="3">
						
<tr>
							
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_username.gif" alt="" title="<?= htmlspecialchars($D->usr->fullname) ?>" /></td>

							
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->fullname ?></td>

						</tr>

						<?php if( !empty($D->usr_website) ) { ?>
						
<tr>
							
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_site.gif" alt="" title="<?= $this->lang('usr_left_cnt_site') ?>" /></td>

							
<td class="contactvalue"><a href="<?= htmlspecialchars($D->usr_website) ?>" title="<?= htmlspecialchars($D->usr_website) ?>" target="_blank"><?= htmlspecialchars(str_cut(preg_replace('/^(http(s)?|ftp)\:\/\/(www\.)?/','',$D->usr_website),25)) ?></a></td>

						</tr>

						<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->num_posts) ) { ?>
<tr>

<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_username.gif" alt="" title="<?= $this->lang('usrlist_numposts') ?>" /></td>


<td class="contactvalue"><?= htmlspecialchars($D->usr->num_posts) ?> <?= $this->lang('usrlist_numposts') ?></td>
</tr>

<?php } ?>
						<?php if( !empty($D->usr->gender) ) { ?>
						
<tr>
						
<td class="detailsparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/gender.gif" alt="" title="<?= $this->lang('usr_info_aboutme_gender2') ?>" /></td>

						
<td class="detailsvalue"><?= $this->lang('usr_info_aboutme_gender_'.$D->usr->gender) ?></td>

						</tr>

						<?php } ?>
					</table>

۴٫ سپس کد را که پیدا کردین آن را حذف کرده و کد زیر را به جای ان قرار دهید:


<table cellpadding="0" cellspacing="3">
<?php if( !empty($D->usr->fullname) ) { ?>
   
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_username.png" alt="" title="نام کامل" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->fullname?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->sense) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="http://visitbook.ir/i/icons/s2_19.gif" width="16" height="16" alt="" title="حالت امروز" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->sense?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->birthdate ) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_birth.png" alt="" title="تاریخ تولد" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->birthdate ?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->gender ) || !empty($D->usr->marital ) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_gender.gif" alt="" title="جنسیت - وضعیت تاهل" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->gender ?> - <?= $D->usr->marital?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->religion) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_marital.png" alt="" title="دین" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->religion?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->state) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_location.png" alt="" title="استان محل زندگی" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->state?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->edu) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/book_education.png" alt="" title="سطح تحصیلات" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->edu?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->job) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_job.png" alt="" title="شغل" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->job?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->weight) || !empty($D->usr->length) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_occupation.png" alt="" title="مشخصات ظاهری" /></td>

								
<td class="contactvalue">وزن: <?= $D->usr->weight?> - قد: <?= $D->usr->length?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->sold) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_military.png" alt="" title="خدمت وظیفه"/></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->sold?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->smoke) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_smok.png" alt="" title="سیگار" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->smoke?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->phone) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_phone.png" alt="" title="مدل گوشی" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->phone?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->car) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_car.png" alt="" title="مدل اتومبیل" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->car?></td>

							</tr>

<?php } ?>
<?php if( !empty($D->usr->favs) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_star.png" alt="" title="علاقه ها" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= $D->usr->favs?></td>

							</tr>

<?php } ?>
							<?php if( !empty($D->usr_website) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_site.gif" alt="" title="آدرس سایت" /></td>

								
<td class="contactvalue"><a href="<?= htmlspecialchars($D->usr_website) ?>" title="<?= htmlspecialchars($D->usr_website) ?>" target="_blank"><?= htmlspecialchars(str_cut(preg_replace('/^(http(s)?|ftp)\:\/\/(www\.)?/','',$D->usr_website),25)) ?></a></td>

							</tr>

							<?php } ?>
							<?php if( !empty($D->usr_pemail) && $D->he_follows_me) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_mail.gif" alt="" title="ایمیل" /></td>

								
<td class="contactvalue"><a href="mailto:<?= htmlspecialchars($D->usr_pemail) ?>" target="_blank"><?= htmlspecialchars(str_cut($D->usr_pemail,25)) ?></a></td>

							</tr>

							<?php } ?>
							<?php if( !empty($D->usr_wphone) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_phone.gif" alt="" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= htmlspecialchars(str_cut($D->usr_wphone,25)) ?></td>

							</tr>

							<?php } ?>
							<?php if( !empty($D->usr_pphone) ) { ?>
							
<tr>
								
<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_phone.gif" alt="" /></td>

								
<td class="contactvalue"><?= htmlspecialchars(str_cut($D->usr_pphone,25)) ?></td>

							</tr>

$db2->query('SELECT user_hash FROM users_theme WHERE user_id="'.$u->id.'" AND user_bg_enable="1" LIMIT 1');
	if($tmp = $db->fetch_object()) {
		$D->usr_hash	= stripslashes($tmp->user_hash);
	}
							<?php } ?>
						</table>

حالا بریم سرو نصب افزونه امتیاز پروفایل که خیلی خیلی ساده هست به فایل system/controllers/user.php رفته و کد زیر را پیدا کنید

		
$this->load_template('user.php');
	
	

قبل از کد بالا کد زیر رو قرار بدین

		
$commentmee= $db2->query('SELECT user_id FROM posts_comments WHERE user_id ='.$u->id.'');
$numcommentmee = $db2->num_rows($commentmee);
$D->numcomment = $numcommentmee; 
	
	

۲- فایل user.php را در پوشه themes/your-theme/html/ باز کنید کد زیر را پیدا کنید:

		

<tr>

<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/cicons_username.gif" alt="" title="<?= htmlspecialchars($D->usr->fullname) ?>" /></td>


<td class="contactvalue"><?= $D->usr->username ?></td>

</tr>


	

کد زیر را بعد از کد بالا قرار بدید

		
<?php if( !empty($D->usr->num_posts) ) { ?>
<tr>

<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/editapp.gif" alt="" title="<?= $this->lang('usrlist_numposts') ?>" /></td>


<td class="contactvalue"><?= htmlspecialchars($D->usr->num_posts) ?> <?= $this->lang('usrlist_numposts') ?></td>
</tr>

<?php } ?>

<?php { ?>
<tr>

<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/forum.png" alt="" title="دیدگاه" /></td>


<td class="contactvalue"><?= $D->numcomment ?> دیدگاه</td>
</tr>

<?php } ?>

<?php { ?>
<tr>

<td class="contactparam"><img src="<?= $C->SITE_URL.'themes/'.$C->THEME ?>/imgs/greencheck.gif" alt="" title="امتیاز" /></td>


<td class="contactvalue"><?= htmlspecialchars($D->usr->num_posts)*1.5 + $D->numcomment ?> امتیاز</td>
</tr>

<?php } ?> 
			
	

فایل زیر را دانلود و در محل خود قرار دهید.

 

رایگان – خرید

نویسنده: علیرضا شجاعی

برچسب:

نوشته های مشابه